Säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Rauman Purjehdusseura r.y. ja sen kotipaikka on Rauma. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Rauma Sailing Club.

Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisesti lyhennettä RPS.

 

2 §

Rauman Purjehdusseuran tarkoituksena on kilpailujen, matkapurjehduksen ja yhteispurjehduksen ym. samantapaisten keinojen avulla herättää ja ylläpitää veneily- ja purjehdustaidon ja yleensä meriurheilun harrastusta sekä edistää hyvien alusten rakentamista, käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää tietoja ja taitoja merenkulussa.

 

3 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, jota kaksi seuran jäsentä on jäseneksi suositellut.

Kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniakommodoriksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4 §

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kussakin jäsenluokassa päättää syyskokous.

Kunniakommodorilta ja kunniajäseniltä ei veloiteta jäsenmaksuja.

 

5 §

Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo seuran sääntöjä, kunniaa tai hyviä tapoja, tai jos hän käyttää väärin seuran lippua. Erottaminen tapahtuu seuran kokouksessa, ja erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä.

Jäsen, joka ei kahden peräkkäisen tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksujaan, voidaan johtokunnan päätöksellä katsoa eronneeksi.

 

6 §

Seuran asioita ja taloutta hoitaa sekä sen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana ja 6-10 jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kommodori tai varakommodori mukaan luettuna on läsnä.

Johtokunnan kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Johtokunta voi tehdä päätöksiä myös sähköpostin tai muun vastaavan välineen avulla.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen tai johtokunnan siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

Johtokunta voi erikseen valtuuttaa nimen kirjoittamiseen seuran jäsenen tai toimihenkilön yksin.

 

8 §

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään 10 äänivaltaista jäsentä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. Tällaisessa kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniakommodorilla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 §

Johtokunta kutsuu koolle kokoukset vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta, ilmoittaen siitä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai muussa julkisessa mediassa tai sähköpostilla tai muulla kirjallisella jäsenille lähetetyllä kutsulla.

 

11 §

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

12 §

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan seuran kommodori, varakommodori ja johtokunnan muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnan- tai tilintarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatoiminnan- tai varatilintarkastajaa

8. Valitaan toimikuntien jäsenet

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

13 §

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

14 §

Johtokunta voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia hoitamaan seuran eri tehtäviä. Perustamisen yhteydessä on vahvistettava toimikunnille toimintaohjeet.

 

15 §

Yhdistyksen tunnuksena on valtioneuvoston vahvistama lippu. Lippua käytetään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

 

16. §

Sääntöjen muuttamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muutosehdotus on mainittava kokouskutsussa.

 

17 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä.

Purkamista koskeva ehdotus on mainittava kokouskutsussa.

 

18 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2. §:ssä  mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

 

Säännöt on hyväksytty Rauman Purjehdusseura ry:n kokouksessa 17.6.2021
ja rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin 8.11.2021