Säännöt

PDF-tiedostoRPS säännöt 20210617.pdf (267 kB)
Vuosikokouksessa 17.6.2021 hyväksytyt uudet säännöt, jotka tulevat voimaan Paterntti- ja rekisterihallituksen hyväksynnän jälkeen.

Rauman Purjehdusseura ry:n kokouksessa 26.2.1998 hyväksytyt säännöt:

 

1. §

Yhdistyksen nimenä on Rauman Purjehdusseura r.y. Seuran kotipaikka on Rauman kaupunki. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisesti lyhennystä RPS.

 

2. §

Rauman Purjehdusseuran tarkoituksena on kotipaikkakunnallaan kilpailujen, matkapurjehduksen ja yhteispurjehduksen ym. samantapaisten keinojen avulla herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdustaitoon ja yleensä meriurheiluun, edistää hyvien urheilualusten rakentamista, käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää tietoja ja taitoja merenkulussa.

 

3. §

Seuran jäseneksi pääsee jokainen seuran johtokunnan tai seuran kokouksen hyväksymä henkilö, jota kaksi seuran jäsentä on kirjallisesti jäseneksi suositellut.

Kunniajäseneksi voi seura vuosikokouksessaan kutsua seuran tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä.

Kannatusjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4. §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Kunniajäsenet ovat vapautetut näistä maksuista.

 

5. §

Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo seuran sääntöjä, kunniaa ja hyviä tapoja tai jos hän käyttää väärin seuran lippua. Erottaminen tapahtuu seuran kokouksessa, ja tarvitaan erottamispäätökseen 2/3 annetuista äänistä.

Vuosimaksunsa maksamatta jättämällä seurasta erottautuneen saa johtokunta poistaa jäsenluettelosta, mutta voi näin erotettu uudelleen päästä jäsenyyteen 3. §:ssä mainitulla tavalla.

 

6. §

Seuran asioita ja taloutta hoitaa ja sen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu kommodori puheenjohtajana, varakommodori varapuheenjohtajana ja vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja isännöitsijän.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun joku johtokunnan jäsenistä sitä häneltä jotain määrättyä asiaa varten pyytää, ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla.

Kommodori ja varakommodori ja jäsenet valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen tai johtokunnan siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

 

7. §

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 31. päivänä tammikuuta. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

 

8. §

Seuran varsinaisia vuosikokouksia pidetään vuosittain kaksi.

Vuosikokous pidetään helmikuussa ja syyskokous lokakuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. Tällaisessa kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9. §

Johtokunta kutsuu koolle kokoukset vähintään 7 päivää ennen kokousta, ilmoittaen siitä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisella, jäsenille lähetetyllä kutsulla.

Seuran kommodori johtaa kokousten puhetta. Hänen estyneenä ollessaan johtaa puhetta varakommodori tai mikäli hänelläkin on este, vanhin johtokunnan jäsen. Vuosikokoukselle on puheenjohtaja valittava.

 

10. §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Esitetään johtokunnan vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

 

11. §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Käsitellään seuran toimintasuunnitelma ja päätetään seuraavan vuoden kilpailu- ym. ohjelmasta.

3. Määrätään seuran jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus sekä jäsenmaksun suorittamisen ajankohta.

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

5. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä.

6. Valitaan seuran kommodori, varakommodori ja johtokunnan muut jäsenet.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

8. Valitaan lautakunnat ja jaostojen jäsenet.

9. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

 

12. §

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

 

13. §

Seuralle voi johtokunta tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaostojen perustamisen yhteydessä vahvistettava niille toimintaohjeet.

 

14. §

Seuran yhteyden merkkinä on valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä säädetään erikseen seuran lippuohjeissa.

Seuran jäsenten johtokunnalle ilmoittamat alukset merkitään vuosittain veneluetteloon, sitten kun ne katsastuksen nojalla on siihen hyväksytty. Vasta hyväksymisen saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää seuran lippua.

 

15. §

Sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös, kahdessa, vähintään kuukauden väliajan kuluttua pidetyssä kokouksessa ja vaaditaan päätöksen pätevyyteen 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

Sääntöjen muutosehdotus on kokouskutsussa mainittava.

 

16. §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevien äänimäärästä. Purkamista koskeva ehdotus on kokouskutsussa mainittava.

 

17. §

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2. §:ssä  mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.